RSS

สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. อะไรคืองานนำเสนอ (Presentation)

2. เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 (PowerPoint 1-4)

3. การจัดการกับข้อความ (Text 1-14)

4. การปรับแต่งสไลด์ (Theme 1-8)

5. การแทรกรูปภาพ (Image 1-21)

6. การจัดการกับวัตถุ (Object 1-17)

7. การสร้างตาราง (Table 1-21)

8. การสร้างแผนภูมิ (Chart 1-12)

9. การสร้างแผนผัง (SmartArt 1-10)

10. การแทรกเสียงประกอบงานนำเสนอ (sound 1-6)

11. การแทรกคลิปวิดีโอประกอบงานนำเสนอ (Video 1-5)

12. การสร้างการเชื่อมโยงสไลด์ (Link 1-7)

13. การกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ (Transition 1-4)

14. การกำหนดรูปแบบการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation 1-14)

15. การนำเสนอภาพนิ่งและการพิมพ์งานนำเสนอ (1) (Slideshow 1-15)

16. การนำเสนอภาพนิ่งและการพิมพ์งานนำเสนอ (2) (Print 1-6)

17. การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบอื่น เพื่อประยุกต์ใช้ (1) (Apply 1-4)

18. การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบอื่น เพื่อประยุกต์ใช้ (2) (Package 1-2)

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 20, 2020 นิ้ว Uncategorized

 

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2010 เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา                  นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

                        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010    เบื้องต้น  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  จำนวน 20 แผน จำนวน 20 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x-bar)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า  ค่า t-test  (t-dependent)

                        ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.93/85.26  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 8, 2017 นิ้ว Uncategorized

 
ลิงก์

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 13, 2016 นิ้ว Uncategorized

 

แนะนำวีดีโอเรียนรู้คอมพิวเตอร์

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 2, 2011 นิ้ว Uncategorized

 

การอบรม สื่อสังคมออนไลน์

การอบรม Social Media for Education วันแรกที่โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้า กล่าวรายงานโดย นายเชษฐา เถาวัลย์ เลขานุการศูนย์ และได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร. อรัญ กั่วพานิช ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ จาก สพม.16 มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์กรทางการศึกษา ในจังหวัดสตูลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 
1 ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 1, 2011 นิ้ว ศูนย์ไอซีทีสตูล